Danh sách thủ tục hành chính
Từ khóa   Lĩnh vực  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Tác vụ
An toàn bức xạ
1
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
30
2
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
3
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
4
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
30
5
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
6
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
30
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
7
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
3
8
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5
9
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5
10
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5
11
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5
Sở hữu trí tuệ
12
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
45
Khoa học công nghệ
13
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
40
14
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
20
15
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
16
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
17
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
45
18
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
55
19
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
55
20
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
45
Đăng ký kết quả nhiệm vụ KHCN
21
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
5