Tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công
Năm thực hiện  
Số hồ sơ đã nhận

14
Số hồ sơ đã xử lý

4
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

5
Số hồ sơ đã xử lý

1
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

10
Số hồ sơ đã xử lý

1
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

2
Số hồ sơ đã xử lý

1
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100