Tên thủ tục: Thủ tục tuyển chọn, xét chọn đề tài thuộc lĩnh vực KHCN (Thời gian xử lý: 55 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

Thông báo đến tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện (Đối với đề tài thực hiện theo phương thức xét duyệt); Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài ngiên cứu (Đối với đề tài thực hiện theo phương thức tuyển chọn)à Các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện và các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn nộp hồ sơ theo quy định về Sở theo thời hạn quy địnhà Sở tổ chức hội đồng xét duyệt nội dung và thẩm định kinh phíà Trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện đề tài àSở thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả trúng tuyển hoặc được xét chọn chủ trì thực hiện “Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh”;

2. Căn cứ pháp lý

+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

+ Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003, ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”;

+ Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”,

+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;

+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (mẫu ĐON).
2
Thuyết minh đề tài nghiên cứu (mẫu A2-TMĐTKHCN)
3
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì các đề tài (mẫu A3-LLTC).
4
Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thực hiện đề tài (mẫu A4-LLCN).
5
Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu (mẫu A5-PHNC).
Không

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ