Tên thủ tục: Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ (Thời gian xử lý: 55 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

+ Hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ/thuyết minh ĐT,DA
+ Đơn vị có đề tài dự án trong danh mục đã được phê duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ/thuyết minh, nộp tại bộ phận một cửa Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN Tổ chức xét duyệt/tuyển chọn thuyết minh/ hồ sơ /dự án.
+ Sở KH&CN  tổ chức thẩm định tài chính đề tài, dự án.
+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ KHCN, Tổ chức cá nhân thực hiện DA nhận “Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN” tại Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN Ký hợp đồng khoa học với tổ chức, cá nhân thực hiện DA.

2. Căn cứ pháp lý

+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

+ Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003, ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”;

+ Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”,

+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;

+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án
2
Thuyết minh dự án ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ
3
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì các dự án
4
Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thực hiện dự án
5
Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện
Không

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ