Danh sách thủ tục hành chính
Từ khóa   Lĩnh vực  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Tác vụ
An toàn bức xạ
1
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
30
2
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
3
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
4
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
30
5
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
10
6
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
30