Danh sách thủ tục hành chính
Từ khóa   Lĩnh vực  
STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Tác vụ
Sở hữu trí tuệ
1
Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
45