Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép X-quang (30 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
30 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định tại tổ chức, cá nhân có đặt thiết bị X-quang.
+ Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
Tên mẫu đơn:
(Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN)
Lệ phí:
6,000,000 đồng
Điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03-06-2008.
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2010 về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/09/2010 về việc Ban hành quy chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo cấp giấy phép.
- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ chuyển lãnh đạo
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(0.50 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(23.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(3.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(1.00 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 1 Chính
2 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn. 1 Chính
3 Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế. 1 Chính
4 Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế. 1 Chính
5 Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết 1 Sao
6 Tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo (nếu không có tài liệu của nhà sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại thông số kỹ thuật của thiết bị) 1 Sao
7 Hợp đồng dịch vụ xác định liều kế cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân 1 Sao
8 Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bứ xạ 1 Sao