Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh (45 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
45 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân nộp các sáng kiến đã được công nhận cấp cơ sở về tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị xét sáng kiến cấp tỉnh.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh.
+ Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
Tên mẫu đơn:
Theo thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ KH&CN
Lệ phí:
đồng
Điều kiện thực hiện:
Được hội đồng xét duyệt sáng kiến chấm điểm đạt yêu cầu
Căn cứ pháp lý:
- Thông tư 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP  ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày  12/3/2014  của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(0.50 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(40.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(1.00 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Đơn đề nghị đăng ký sáng kiến 1 Chính
2 Báo cáo sáng kiến 1 Chính
3 Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan (nếu cần thiết) 1 Chính
4 Văn bản đề nghị của thủ trưởng của cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 1 Chính
5 Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 1 Chính