Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án có nghiệm thu cấp cơ sở (45 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
45 ngày
Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại trụ sở Khoa học công nghệ
+ Qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện DA chuẩn bị hồ sơ đánh giá nghiệm thu nộp về Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN thành lập hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh và tiến hành nghiệm thu DA.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện DA hoàn chỉnh sản phẩm DA.
+ Tổ chức, cá nhân thực hiện DA Bàn giao sản phẩm đề tài/dự án và thanh lý hợp đồng với Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN thực hiện công nhận kết quả đề tài, dự án
+ Nhận “Quyết định công nhận kết quả dự án”.

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Quyết định hành chính
Tên mẫu đơn:
Theo mẫu kèm theo thủ tục
Lệ phí:
đồng
Điều kiện thực hiện:
Được hội đồng đánh giá, nghiệm thu chấm điểm đạt yêu cầu.
Căn cứ pháp lý:
+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;
+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(1.00 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Chuẩn bị các thủ tục tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KHCN - Chuẩn bị các thủ tục thanh lý hợp đồng. - Dự thảo quyết định công nhận kết quả dự án.
(38.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Hồ sơ đầy đủ, báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt hồ sơ, thanh lý hợp đồng, ra quyết định công nhận kết quả cho đơn vị
(2.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(2.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(0.50 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Công văn đề nghị đánh giá cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án 11 Chính
2 Hồ sơ đánh giá cơ sở đã được hoàn thiện theo yêu cầu của hội đồng đánh giá cơ sở 11 Chính
3 Bộ hồ sơ đánh giá cơ sở 11 Chính
4 Quyết định thành lập hội đồng và biên bản đánh giá cơ sở 11 Chính
5 Báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia đánh giá thẩm định kết quả dự án 11 Chính