Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ (55 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
55 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Khoa học công nghệ
Trình tự thực hiện:
+ Hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ/thuyết minh ĐT,DA
+ Đơn vị có đề tài dự án trong danh mục đã được phê duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ/thuyết minh, nộp tại bộ phận một cửa Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN Tổ chức xét duyệt/tuyển chọn thuyết minh/ hồ sơ /dự án.
+ Sở KH&CN  tổ chức thẩm định tài chính đề tài, dự án.
+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ KHCN, Tổ chức cá nhân thực hiện DA nhận “Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN” tại Sở KH&CN.

+ Sở KH&CN Ký hợp đồng khoa học với tổ chức, cá nhân thực hiện DA.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
Tên mẫu đơn:
Kèm theo thủ tục
Lệ phí:
đồng
Điều kiện thực hiện:
Được hội đồng xét duyệt chấm điểm đạt yêu cầu
Căn cứ pháp lý:
+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
+ Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003, ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”;
+ Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”,
+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;
+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(1.00 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Chuẩn bị các thủ tục tổ chức họp hội đồng tư vấn, đánh giá thuyết minh dự án - Chuẩn bị các thủ tục tổ chức họp hội đồng thẩm định tài chính - Chuẩn bị các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện - Tổ chức ký hợp đồng thực hiện dự án KHCN với đơn vị thực hiện - Dự thảo quyết định công nhận chủ nhiệm dự án KHCN
(48.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Hồ sơ đầy đủ, báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt hồ sơ, thanh lý hợp đồng, ra quyết định công nhận kết quả cho đơn vị
(2.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(2.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(0.50 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án 11 Chính
2 Thuyết minh dự án ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ 11 Chính
3 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì các dự án 11 Chính
4 Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thực hiện dự án 11 Chính
5 Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện 11 Chính Không