Thủ tục thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (10 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
10 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức,  cá nhân  hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện:
Các tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được sửa đổi
Tên mẫu đơn:
(Theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014): Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận
Lệ phí:
3,300,000 đồng
Điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
+ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13
+ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

+ Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

+ Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ chuyển lãnh đạo
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(1.00 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(2.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở
(2.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(1.00 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ. 2 Chính
2 Giấy chứng nhận đã được cấp; 2 Chính
3 Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng 2 Chính