Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh (40 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
40 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Khoa học công nghệ hoặc Qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Hàng năm Sở Khoa học công nghệ thông báo tới các Sở, ban, ngành, các trường cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh về việc xác định các nhiệm vu khoa học công nghệ của năm tiếp theo.
+ Bước 2: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký các nhiệm vụ KHCN tại Sở KHCN.
+ Bước 3: Sở KHCN sẽ tiến hành họp hội đồng khoa học tỉnh, tham mưu UBND tỉnh lên danh mục các nhiệm vụ KHCN năm tiếp theo.
+ Bước4: Trước 15 tháng 1 năm tiếp theo sẽ thông báo “Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN” tới các đơn vị được phê duyệt, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Webside của Sở KHCN Nam Định và có công văn trả lời tới các đơn vị đăng ký.
Đối tượng thực hiện:
Các tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
Tên mẫu đơn:
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.
Lệ phí:
đồng
Điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
+ Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003, ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Quyết định số 2764/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 23/11/2006 về việc thành lập Hội đồng KH&CN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2006-2010.
Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng KHCN tỉnh Nam Định
+ Quyết định số 486/QĐ-SKHCN, ngày 08/10/2007 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Sở nhiệm kỳ 2007-2009.
+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;
+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ chuyển phòng chuyên môn
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(1.00 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
- Tập hợp, viết nhận xét về các đề xuất nhiệm vụ KHCN
- Chuẩn bị các thủ tục tổ chức họp hội đồng KHCN sở
- Chuẩn bị các thủ tục tổ chức họp hội đồng KHCN tỉnh
- Trình UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN
(33.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Kiểm tra hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở phê duyệt
(2.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả: Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN
(1.00 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức cá nhân: Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa hoc công nghệ 1 Chính