CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 08/11/2016 02:35:00 PM
Ngày Kết thúc: 25/01/2017 02:35:00 PM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (08/11/2016 04:28:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển Hiền thực hiện theo quy định
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thị Thu Hiền - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (16/12/2016 08:37:00 AM)
Nội dung xử lý: Hoàn thiện thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án kHCN
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (26/12/2016 11:00:00 AM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (20/03/2017 04:25:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhất trí, Gửi phòng làm thủ tục trả kết quả
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:29:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:55:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:55:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
57 Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, TP Nam Định
08/11/2016 02:35:00 PM
THÔNG TIN HỒ SƠ
081120160235 Khoa học công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án 11 Chính
2 Thuyết minh dự án ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ 11 Chính
3 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì các dự án 11 Chính
4 Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thực hiện dự án 11 Chính
5 Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện 11 Chính