CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 08/09/2016 04:18:00 PM
Ngày Kết thúc: 20/10/2016 04:18:00 PM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (08/09/2016 04:32:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển Hoàng thực hiện
- Họ tên người xử lý: Lê Huy Hoàng - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (06/10/2016 08:44:00 AM)
Nội dung xử lý: hoàn thành thẩm định tại cơ sở
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (07/10/2016 02:04:00 PM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (10/10/2016 07:49:00 AM)
Nội dung xử lý: Đồng ý
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (10/10/2016 07:52:00 AM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (17/10/2016 04:50:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhận và trả kết quả cho đơn vị
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (17/10/2016 04:50:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhận và trả kết quả cho đơn vị
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Phòng khám đa khoa Minh Đức
60 đường Thái Bình - phường Trần Tế Xương- TP Nam
08/09/2016 04:18:00 PM
THÔNG TIN HỒ SƠ
080920160418 An toàn bức xạ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép 2 Chính
2 Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở 2 Chính
3 Giấy chứng nhận kiểm tra máy X-quang hoặc tem kiểm tra máy x-quang còn hạn kiểm tra. 2 Chính
4 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (nếu có thay đổi) 2 Chính