CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 21/02/2017 08:40:00 AM
Ngày Kết thúc: 09/05/2017 08:40:00 AM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:34:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển Phương thực hiện
- Họ tên người xử lý: Phạm Thị Phương - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:35:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển chị hồ sơ đã hoàn thành
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:36:00 PM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (20/03/2017 04:37:00 PM)
Nội dung xử lý: Đồng ý
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:37:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:51:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:51:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Trường THCS Hoàng Nam
21/02/2017 08:40:00 AM
THÔNG TIN HỒ SƠ
210220170840 Khoa học công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án 11 Chính
2 Thuyết minh dự án ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ 11 Chính
3 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì các dự án 11 Chính
4 Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thực hiện dự án 11 Chính
5 Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện 11 Chính