CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 07/02/2017 02:35:00 PM
Ngày Kết thúc: 21/03/2017 02:35:00 PM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:14:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển Hoàng thực hiện
- Họ tên người xử lý: Lê Huy Hoàng - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:43:00 PM)
Nội dung xử lý: hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đầy đủ, đã thẩm định tại cơ sở. dự thảo giấy phép phòng khám 568
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:49:00 PM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (20/03/2017 04:23:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhất trí, Gửi phòng làm thủ tục trả kết quả
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:30:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:54:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:54:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 568
đường 57, Yên Tiến, Ý Yên Nam Định
07/02/2017 02:35:00 PM
THÔNG TIN HỒ SƠ
070220170235 An toàn bức xạ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép 2 Chính
2 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (nếu có thay đổi) 2 Chính
3 Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở 2 Chính
4 Giấy chứng nhận kiểm tra máy X-quang hoặc tem kiểm tra máy x-quang còn hạn kiểm tra. 2 Chính