CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Mai Kim Quý - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 06/01/2017 04:27:00 PM
Ngày Kết thúc: 20/01/2017 04:27:00 PM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (09/01/2017 04:51:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển Phương xử lý theo quy định
- Họ tên người xử lý: Phạm Thị Phương - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:42:00 PM)
Nội dung xử lý: Hồ sơ đã hoàn thiện, đề nghị chị phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:47:00 PM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (20/03/2017 04:24:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhất trí, Gửi phòng làm thủ tục trả kết quả
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:30:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:55:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:55:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Nguyễn Vũ Biểu
Bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định 06/01/2017 04:27:00 PM
THÔNG TIN HỒ SƠ
060120170427 An toàn bức xạ
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh 2 Chính
2 Giấy chứng nhận đào tạo ATBX tại cơ sở được Bộ KHCN cho phép đào tạo 2 Sao
3 Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm 2 Sao
4 Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 2 Chính
5 03 ảnh cỡ 3x4. 2 Chính