CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 08/12/2016 01:53:00 PM
Ngày Kết thúc: 17/02/2017 01:53:00 PM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (26/12/2016 10:57:00 AM)
Nội dung xử lý: Chuyển Hiền tổng hợp
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thị Thu Hiền - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:05:00 PM)
Nội dung xử lý: - Sở KHCN đã tổ chức thành lập Hội đồng giám khảo xét duyệt sáng kiến llĩnh vực Nông nghiệp ngày 25/01 - Trình danh sách sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:17:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (20/03/2017 04:21:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhất trí, Gửi phòng làm thủ tục trả kết quả
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:32:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:52:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:52:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
08/12/2016 01:53:00 PM
THÔNG TIN HỒ SƠ
081220160153 Sở hữu trí tuệ
Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh
Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đề nghị đăng ký sáng kiến 1 Chính
2 Báo cáo sáng kiến 1 Chính
3 Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan (nếu cần thiết) 1 Chính
4 Văn bản đề nghị của thủ trưởng của cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 1 Chính
5 Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 1 Chính